Τι ισχύει για τα συνέδρια/σεµινάρια που διεξάγονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα (webinars);

Απάντηση δίνει το Υπουργείο Τουρισμού σχετικά με το τι ισχύει για τα συνέδρια/σεµινάρια που διεξάγονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα (webinars).

Με την υπ’ αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 19024/17.3.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 915) απαγορεύθηκε προσωρινά η λειτουργία
των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, µεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα οργάνωσης συνεδρίων και εµπορικών
εκθέσεων (ΚΑ∆ 8230).

O σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης είναι ο περιορισµός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να ερµηνεύεται ότι µπορούν να συνεχίζουν να εκτελούνται δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα και δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των διοργανωτών ή συµµετεχόντων.