Νέα Εγκύκλιος του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 1316/83 «οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων
και οποιουδήποτε αντιστοίχου μέσου ενημέρωσης πάνω σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΟΦ από
φαρμακευτικές βιομηχανίες ή επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης
παροχής υπηρεσιών, μπορεί να επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγκριση του ΕΟΦ».
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ο ΕΟΦ αποφάσισε την σύνταξη – εφαρμογή
εγκυκλίου.
Η εγκύκλιος αποσκοπεί:
α) Στην άσκηση της αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των εταιρειών
προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ.
γ) Στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της λοιπής δαπάνης προϊόντων αρμοδιότητας του
ΕΟΦ.
δ) Στη διαπίστωση του επιστημονικού χαρακτήρα των εγκρινόμενων εκδηλώσεων και στον έλεγχο της
χρηστής κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
Η χρηματοδότηση εκδηλώσεων ενημέρωσης ασθενών και γενικότερα των πολιτών σε θέματα που
σχετίζονται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση επιμέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών
που διοργανώνονται από τις ενώσεις των ασθενών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί επιστημονικών
εκδηλώσεων/συνεδρίων και άρα δεν απαιτείται η έγκριση του ΕΟΦ.
Εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από φαρμακευτικές εταιρείες, δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία.2

II. ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. Επιστημονικές εκδηλώσεις (Τύπου Α)
Ως Επιστημονικές εκδηλώσεις νοούνται τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: τα
Πανεπιστήμια , τα κρατικά Νοσοκομεία (κλινικές, εργαστήρια, Κ.Υ, φορείς και μονάδες υγείας της
Κοινωνικής Ασφάλισης), επιστημονικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και μη
κερδοσκοπικά επιστημονικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, σύλλογοι υγειονομικών επιστημόνων,
επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και
των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κατά το σύνολο του
προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο (ιατρικό/οδοντιατρικό/φαρμακευτικό
/νοσηλευτικό /δημόσιας υγείας – υπηρεσιών υγείας/κτηνιατρικό, ακτινοφυσικής ιατρικής-φυσικών
νοσοκομείων).
Πανελλήνια Συνέδρια οργανώνονται από εταιρείες που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες
και εξειδικεύσεις της UEMS, ή από επιστημονικές εταιρείες που διοργανώνουν συνέδρια τα τελευταία 5
χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσης εγκυκλίου.
Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια οργανώνονται από επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά τμήματα και
τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ και έχουν διάρκεια από δυο ημέρες και άνω.
Επιστημονικές ημερίδες οργανώνονται από επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά τμήματα και
τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ και έχουν διάρκεια μιας ημέρας.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό από φορείς της αλλοδαπής και επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας
του ΕΟΦ.
Β. Εκδηλώσεις Επιστημονικής Ενημέρωσης (Τύπου Β)
Ορίζονται οι επιστημονικές εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την επιστημονική ενημέρωση και οργανώνονται
από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σε συνεργασία με τους δικαιούχους της κατηγορίας
τύπου Α΄, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά
επιστημονικό περιεχόμενο θεμάτων αρμοδιότητας ΕΟΦ.3
Γ. Εκδηλώσεις Επιστημονικής Ενημέρωσης Φαρμακευτικών ή άλλων προϊόντων (Τύπου Γ΄)
Ορίζονται οι επιστημονικές ημερίδες που έχουν σκοπό την επιστημονική ενημέρωση επί φαρμακευτικών
προϊόντων ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ στο πλαίσιο της προώθησης τους, νοούνται όσες
εκδηλώσεις οργανώνονται από επιχειρήσεις προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, διεξάγονται στην Ελλάδα
και κατά το κύριο μέρος του προγράμματός τους σκοπό έχουν την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για
προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ. Στις ημερίδες αυτές δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση.
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Τύπου Δ)
Εκπαιδευτικές-ερευνητικές επιστημονικές εκδηλώσεις (τύπου Δ΄) στην Ελλάδα, οργανώνονται
από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν
αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευμένα fora, έχουν πλήρες
επιστημονικό πρόγραμμα και συγκεντρώνουν ομιλητές υψηλού κύρους (π.χ. εκπαιδευτικά σεμινάρια για
ομιλητές ή για συγγραφή επιστημονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά προγράμματα,
πρακτική εκπαίδευση ερευνητών, πρακτική άσκηση νεότερων καινοτόμων τεχνικών, κλπ).
Οι εκδηλώσεις τύπου Δ΄ από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ στον ίδιο χρονικό περιορισμό
κατάθεσης αίτησης με τις εκδηλώσεις τύπου Β΄ & Γ΄ (έντυπο αίτησης τύπου Δ΄).
Η αίτηση θα περιλαμβάνει:
• Όνομα εταιρείας
• Αιτιολόγηση (εκπαιδευτικό στόχο)
• Πρόγραμμα εκδήλωσης
• Χρόνο και τόπο διεξαγωγής
• Αρχικό προϋπολογισμό
Tα απολογιστικά στοιχεία κατατίθενται στον ΕΟΦ, εντός 2 μηνών από την διοργάνωση της εκδήλωσης
μαζί με το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, αριθμό και στοιχεία συμμετεχόντων και εφόσον ζητηθούν,
αντίγραφα παραστατικών των δαπανών. Ισχύουν τα όρια δαπανών διατροφής – διαμονής , όπως για τα
συνέδρια Εσωτερικού, τύπου Α΄.
Ε. Παροχή πρόσβασης σε επιστημονικές εκδηλώσεις / συνέδρια ή και ερευνητικές
εκδηλώσεις στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό, μέσω διαδικτύου σε Ε.Υ. ανεξαρτήτως φορέα
εργασίας
Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, μπορούν να υποστηρίζουν οικονομικά τους επαγγελματίες
υγείας (ατομικά ή ομαδικά), με την παροχή κωδικών πρόσβασης, για τη συνέχιση της εκπαίδευσης, μέσω
της αξιοποίησης της τεχνολογίας.
Για την επιχορήγηση (ομαδικής/ατομικής) παρακολούθησης μέσω διαδικτύου επιστημονικών
εκδηλώσεων Εσωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διοργανωτής επιστημονικός φορέας να έχει
λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση συμπεριλαμβανομένης της αναμετάδοσης.
Για τις ομαδικές παρακολουθήσεις μέσω διαδικτύου, τα έξοδα για το χώρο και τις εγκαταστάσεις 4
δύνανται να καλύπτονται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
Δεν απαιτείται προέγκριση ή υποβολή απολογιστικών στοιχείων από τις εταιρείες προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ, για ατομικές ή ομαδικές παρακολουθήσεις μέσω διαδικτύου, για εκδηλώσεις
Εξωτερικού.
ΣΤ. Εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού
Για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού , που οργανώνονται από Επιστημονικούς φορείς, δεν
απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ, εκτός εάν χρηματοδοτούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ,
οπότε ως προς την υποβολή αίτησης – έγκριση – απολογισμό ισχύει ότι και στις περιπτώσεις τύπου Α΄
Εσωτερικού.
Ζ. Προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ
Οι επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α΄ που απαιτούν έγκριση του ΕΟΦ, σύμφωνα με τον Ν. 1316/83
είναι όσες ο επιστημονικός φορέας οργάνωσης, ή/ και το αντικείμενο τους, ή /και η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων σε αυτές, σχετίζονται με τα εξής προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ.
• Φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης
• Φαρμακούχα ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών
• Τρόφιμα ειδικής διατροφής και συμπληρώματα διατροφής
• Βιοκτόνα
• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
• Καλλυντικά
Η. Έξοδα προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων
Σύμφωνα με το άρθρο 126 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Π.32221/2014 (ΦΕΚ Β’ 1049) με την
οποία έχει ενταχθεί στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία ΕΚ 2001/83, όπως ισχύει σήμερα, αποδέκτες
προωθητικών ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα έξοδα προώθησης εταιρειών προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ, είναι μόνο «τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν τις σχετικές
συνταγές ή να προμηθεύουν φάρμακα» (άρθρο 126).
Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας στα έξοδα προώθησης των εταιρειών αρμοδιότητας ΕΟΦ,
περιλαμβάνονται οι χορηγίες για την οργάνωση εκδηλώσεων από επιστημονικούς φορείς που το
αντικείμενό τους σχετίζεται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος με τη χορήγηση ή προώθηση
φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (σύμφωνα με το Δ΄ των ορισμών του παρόντος). 5
Τα έξοδα αυτά πρέπει να αφορούν την προβολή συγκεκριμένων προϊόντων μέσω εκθέσεων, επιδείξεων,
εντύπων, stands, κ.λ.π.
Στα έξοδα προώθησης περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα οργάνωσης των εκδηλώσεων (ενοικίαση χώρου,
συνεδριακό υλικό, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, φιλοξενία οργανωτών και προσκεκλημένων, εστίαση
συμμετεχόντων).
Θ. Έξοδα Φιλοξενίας
Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την εγγραφή συμμετοχής, στην
αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και την μετακίνηση
από τον τόπο άσκησης του επαγγέλματος μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης , πρέπει να είναι
εύλογα τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς το κόστος τους, σε σχέση με τις τιμές αγοράς και σε
σχέση με τον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης.
Ι. Συμμέτοχη ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Επαγγελματία Υγείας, που επιχορηγείται από εταιρείες
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια τύπου Α’, Εσωτερικού ή / και
Εξωτερικού είναι:
Η συμπλήρωση από τον Ε.Υ. του ειδικού εντύπου – αίτησης συμμετοχής (έντυπο ΕΟΦ) που απευθύνεται
στον ΕΟΦ και στο οποίο θα περιλαμβάνονται :
Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα:
Φορέας εργασίας :
Ιδιότητα (π.χ. Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ ,Καθηγητής , Ειδικευόμενος) :
ΑΜΚΑ:
Ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών, που
αναφέρει στο ειδικό έντυπο – αίτησης συμμετοχής και είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την
ισχύουσα εγκύκλιο.
Το ειδικό έντυπο – αίτησης συμμετοχής συλλέγεται από την εταιρεία /χορηγό και κατατίθεται στον ΕΟΦ,
για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού κατατίθεται από την εταιρεία/χορηγό, μετά το πέρας της εκδήλωσης με
τα απολογιστικά στοιχεία.
Η εταιρεία /χορηγός υποχρεούται να ενημερώνει τη βάσει δεδομένων του ΕΟΦ, με όλα τα ανωτέρω
στοιχεία.6
Κ . Τιμητικές αμοιβές (Honorarium)
1. Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ,
στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των Επιστημονικών εκδηλώσεων
τύπου Α, B, Γ και Δ εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 18 N. 2889/2001
όπως ισχύει, με την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΦ από τους οργανωτές της εκδήλωσης του
ονοματεπώνυμου, της ειδικότητας, του επαγγελματικού φορέα και του ύψους τιμητικής αμοιβής, για
κάθε Ε.Υ. ομιλητή.
2. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται τιμητική αμοιβή στους ομιλητές, αυτό πρέπει να αναφέρεται
ρητά στον οικονομικό απολογισμό. Η τυχόν τιμητική αμοιβή προς ιατρούς του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακούς η
οποία δίδεται σύμφωνα με την παράγραφο Κ.1. και τα όσα προβλέπει ο N. 2889/2001 όπως ισχύει,
κατατίθεται στον ΕΛΚΕΑ ή τον ΕΛΚΕ αντίστοιχα, οι οποίοι την αποδίδουν στον δικαιούχο μετά τις κατά
περίπτωση παρακρατήσεις, και στο τέλος τους έτους εκδίδουν σχετική βεβαίωση αποδοχών για
φορολογική χρήση του αμειβομένου. Στους ιδιώτες Ε.Υ. η καταβολή της τιμητικής αμοιβής θα γίνεται σε
τραπεζικό λογ/σμό του εσωτερικού μετά την έκδοση του απαραίτητου φορολογικού παραστατικού.
3. Οι Επαγγελματίες Υγείας που λαμβάνουν τιμητική αμοιβή για ομιλία οφείλουν να το αναφέρουν στην
2η διαφάνεια που προβάλλεται με την έναρξη της εκδήλωσης (conflict of interest). Για διάστημα δύο
ετών θα πρέπει να αναφέρεται η λίστα των εταιρειών από τις οποίες έχει λάβει τιμητική αμοιβή α) στην
αρχή της κάθε ομιλίας τους και β) σε κάθε επόμενη δημοσίευση τους, που ενδεχομένως σχετίζεται με τα
προϊόντα της εταιρείας, σε Ελληνικά ή Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
4. Η καταβολή τιμητικής αμοιβής (Honorarium) των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών, δεν υπόκειται
στην υποχρέωση κατάθεσης στους λογαριασμούς ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ.
ΚA. Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής
Συγκροτείται στον ΕΟΦ 9μελής Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΚΕΣΥ
(από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ) και του ΠΙΣ (που έχει την ευθύνη χορήγησης μορίων Σ.Ι.Ε.),
καθώς και επτά ιατρών ή επαγγελματιών υγείας που ορίζει ο ΕΟΦ.
Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα αιτήματα για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού τύπου
Α΄ , ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, τη
δυναμική και το ενδιαφέρον των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων, το εύρος, την πρωτοτυπία και 7
γενικά την ποιότητα των κατατεθειμένων προγραμμάτων, την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα του
φορέα διοργάνωσης, καθώς και την επιστημονική ομάδα που απευθύνεται και τον αριθμό των
ειδικευμένων ιατρών αυτής.
Σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ, η οποία θα ελέγχει το οργανωτικό και οικονομικό
τους περιεχόμενο, θα εισηγείται προς την Διοίκηση του ΕΟΦ την έγκριση ή την απόρριψη των σχετικών
αιτήσεων. Σε περίπτωση που η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ έχει ενστάσεις για συγκεκριμένες πτυχές του
προϋπολογισμού αιτιολογεί τις ενστάσεις της και τις προωθεί στους επιστημονικά
υπευθύνους δια μέσου του PCO. Σε περίπτωση διαφωνιας η ειδική επιστημονική επιτροπή αποφασίζει
τελικά.
KB. Συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας με συμμετοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς
(πχ ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ) για την αξιολόγηση εφαρμογής της παρούσης
εγκυκλίου. και την υποβολή προτάσεων.
Τέσσερις (4) φορές ετησίως θα συγκαλείται ευρύτερη σύσκεψη, από τους εμπλεκόμενους φορείς ΕΟΦ,
ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα
των επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΙΙΙ. Α. Επιστημονικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια Εσωτερικού ( τύπου Α΄)
1. Υποβολή αιτημάτων έγκρισης.
Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν συνέδρια Εσωτερικού τύπου Α’, θα πρέπει
να υποβάλλουν το αίτημά τους στον ΕΟΦ πέντε (5) φορές το χρόνο, τους μήνες: Ιανουάριο, Μάρτιο,
Μάιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, καταθέτοντας:
α) Όνομα επιστημονικού φορέα
β) Όνομα επιστημονικού υπεύθυνου
γ) Τίτλο και βασική θεματολογία
δ) Χρόνο και τόπο διεξαγωγής
ε) Αρχικό προϋπολογισμό (έσοδα – έξοδα, πηγές εσόδων-εξόδων)8
Οι αιτήσεις δεν περιορίζονται στις εκδηλώσεις του προσεχούς τριμήνου αλλά μπορούν να αφορούν
σε οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία.
Ο κάθε φορέας θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης του, τουλάχιστον ένα μήνα
πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ( π.χ. οι αιτήσεις που υποβάλλονται από 1η – 31η Ιανουαρίου
είναι για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 1η Μαρτίου) ώστε να μεσολαβεί ικανό
χρονικό διάστημα μεταξύ της συνεδρίασης της Επιτροπής και της ημερομηνίας διεξαγωγής της
εκδήλωσης. Με την διαδικασία αυτή αποφεύγονται οικονομικές ζημίες και άσκοπη προετοιμασία των
ομιλητών στην περίπτωση μη εγκρίσεως, από τον ΕΟΦ.
Ο ΕΟΦ κάθε Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο αντιστοίχως, θα ανακοινώνει τις
εγκρίσεις των εκδηλώσεων, για τους προσεχείς 12 μήνες .
Ο ΕΟΦ θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ( public view) τα στοιχεία του επιστημονικού φορέα
διοργάνωσης, το θέμα της εκδήλωσης, τόπο, χρόνο, καθώς και το ύψος του προϋπολογισμού. Τα
Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, κλινικές του ΕΣΥ έχουν την δυνατότητα οργάνωσης
επιστημονικών εκδηλώσεων, έως 3 φορές ανά έτος.
2. Απολογιστικά στοιχεία του Φορέα Διοργάνωσης
Μετά το πέρας της Επιστημονικής εκδήλωσης Εσωτερικού τύπου Α΄ και εντός 4 μηνών, ο φορέας
διοργάνωσης (PCO) υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον οικονομικό
απολογισμό της εκδήλωσης, την ονομαστική κατάσταση χορηγών και το ύψος χορηγιών, τον αριθμό των
συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που έγιναν, καθώς επίσης υπεύθυνη δήλωση
σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, που θα υπογράφεται από τον PCO με τον οποίο ο Επιστημονικό
υπεύθυνο της εκδήλωσης έχει υπογράψει σύμβαση της διοργάνωσης της εκδήλωσης, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα στοιχεία των εσόδων – εξόδων, τα οποία αναφέρονται στον απολογισμό είναι αληθή.
Επίσης ο φορέας διοργάνωσης οφείλει να προσκομίσει θεωρημένα αντίγραφα παραστατικών στον
ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 25% του αρχικού προϋπολογισμού , εκτός και αν είναι πλήρως
αιτιολογημένη, βάσει αντίστοιχων αυξήσεων των μεγεθών της επιστημονικής εκδήλωσης.
3. Σύμβαση με γραφείο διοργάνωσης Επιστημονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων (PCO)
Στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών, πρέπει να περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:9
• Πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων ( έδρα, επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, νομική μορφή, νόμιμη εκπροσώπηση
κ.λ.π.)
• Ακριβή οικονομικά στοιχεία ( προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στα στοιχεία της αίτησης, αμοιβή
P.C.O και τυχόν λοιπά στοιχεία).
• Γενικά θα πρέπει να απεικονίζεται και να περιγράφεται με ακρίβεια η συμφωνία.
4. Χορηγίες Επιστημονικών εκδηλώσεων/Συνεδρίων που διοργανώνονται στην Ελλάδα
Οι χορηγίες κατατίθενται σε λογαριασμό που διατηρεί ο δικαιούχος επιστημονικός φορέας, που
αναφέρεται στο κεφάλαιο Α’ των ορισμών ή στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης
(ΕΛΚΕΑ) των οικείων Υ.ΠΕ., εάν πρόκειται για κλινικές ή εργαστήρια κρατικών Νοσοκομείων, ή στον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων (ΕΛΚΕ), εάν πρόκειται για Πανεπιστήμια και
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την έκδοση των σχετικών παραστατικών, προς τον χορηγό.
Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης δεν διαθέτει επάρκεια ή από τη φύση του
νομικού του προσώπου δεν μπορεί να προβεί σε έκδοση σχετικού παραστατικού, αυτός δύναται, να
προβεί στην ανάθεση διοργάνωσης της εκδήλωσης σε PCO (Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίων). Η
σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο, θα αναφέρεται ρητά στην εγκριτική απόφαση του ΕΟΦ.
Ανατίθεται στον P.C.O η είσπραξη των χορηγιών, η τιμολόγηση προς τους χορηγούς και η εν γένει
οικονομική διαχείριση της εκδήλωσης/ συνεδρίου, καθώς και η έκδοση των σχετικών φορολογικών
παραστατικών, προς τις εταιρείες χορηγούς.
Ο ανάδοχος P.C.O υποχρεούται μετά το πέρας της εκδήλωσης να προβεί σε εκκαθάριση και απολογισμό
και να αποδώσει το τυχόν πλεόνασμα στους υπεύθυνους επιστημονικούς φορείς.
5. Πιστοποίηση της παρουσίας του Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εσωτερικού
Με την παρουσία του Ε.Υ στην είσοδο του συνεδρίου γίνεται η εγγραφή και η παραλαβή της κάρτας
συνέδρου (π.χ ονοματεπώνυμο /ιδιότητα /χώρα / και γραμμωτός κωδικός)
Η παρουσία του Ε.Υ σε εκδηλώσεις Εσωτερικού, όπως και στις εκδηλώσεις Εξωτερικού, πιστοποιείται
με το πιστοποιητικό παρακολούθησης που παραλαμβάνεται από τον Ε.Υ μετά το τέλος του συνεδρίου
Ο διοργανωτής της εκδήλωσης/συνεδρίου διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καταλόγους με ονόματα
και barcodes για κάθε σύνεδρο ώστε αν υπάρχουν και CMEs τότε αυτά να πιστωθούν στον σύνεδρο
αναλόγως. Προκειμένου ο σύνεδρος να πιστωθεί και τα CMEs (που υπολογίζονται βάσει
παρακολούθησης/ συμμετοχής) υπάρχει scanner που σκανάρει την κάρτα στην είσοδο και έξοδο κάθε
αίθουσας για τον υπολογισμό του χρόνου παρακολούθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης των 10
CMEs είναι η συμπλήρωση ποσοστού τουλάχιστον 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος.
6. Κανένα δορυφορικό συμπόσιο επιχορηγούμενο από εταιρείες προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ δεν μοριοδοτείται
7. Συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας σε εκδηλώσεις Εσωτερικού (Τύπου Α΄) οι οποίοι
επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
Για τη συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας οι οποίοι επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας
ΕΟΦ, σε Επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, δεν απαιτείται προέγκριση (είτε είναι χορηγοί των
επιστημονικών εκδηλώσεων οι εταιρείες, είτε καλύπτουν μόνο τα έξοδα των συμμετεχόντων).
Στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερώνεται απολογιστικά και εντός δύο (2) μηνών από την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης/συνεδρίου – από την εταιρεία/χορηγό η βάση δεδομένων του ΕΟΦ , με
τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο –
Ειδικότητα –
Ιδιότητα –
ΑΜΚΑ –
Φορέας εργασίας των συμμετεχόντων –
Τελικό κόστος ανά σύνεδρο .
Η εταιρεία/χορηγός θα λαμβάνει, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο – αίτησης συμμετοχής από τον Ε.Υ., το
οποίο στη συνέχεια θα κατατίθεται στον ΕΟΦ, με τα απολογιστικά στοιχεία.
8. Όρια Φιλοξενίας Ε.Υ. στο Εσωτερικό
Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές
εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τα 250 Ευρώ συνολικά μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Καθορίζεται πλαφόν στην δαπάνη του ξενοδοχείου, για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού, βάσει της τιμής
διανυκτέρευσης και όχι αξιολόγηση βάσει των αστεριών του ξενοδοχείου.
Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε
εξόδων συνοδών μελών ( ΚΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Π.32221/2014 ΦΕΚ Β’ 1049) Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας)11
Τέλος η φιλοξενία θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης.
ΙΙΙ.Β. Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων/Συνεδρίων (τύπου Α΄) στο Εξωτερικό από
Ελληνικούς επιστημονικούς φορείς σε συνεργασία με Επιστημονικούς φορείς του
Εξωτερικού
Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων τύπου Α΄ Ελληνικών Επιστημονικών φορέων, θα
παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση, μόνο εφόσον α) συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι (π.χ. διεθνείς
υποχρεώσεις) β) εφόσον υπάρχει επιστημονικός φορέας συνδιοργανωτής της αλλοδαπής (όχι P.C.O.), ο
οποίος συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% στα έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων μετάβασης και
διαμονής των Ελλήνων επιστημόνων.
ΙΙΙ.Γ. Διοργάνωση Διεθνών και Παγκόσμιων Eπιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, από
φορείς του εξωτερικού
Οι Διεθνείς ή παγκόσμιες Επιστημονικές Εκδηλώσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα από φορείς του
Εξωτερικού,
α) δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισμό κατάθεσης αίτησης.
β) Οι εγκριτικές αποφάσεις των διοργανώσεων αυτών, θα ανακοινώνονται το αργότερο εντός ενός μηνός,
από την ημερομηνία κατάθεσης.
γ) Όσο για τα απολογιστικά στοιχεία, θα κατατίθενται στον ΕΟΦ, εφόσον είναι
συνδιοργανωτές επιστημονικοί φορείς, από την Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από εταιρείες
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ με έδρα στην Ελλάδα.
δ) Η συμμετοχή Ε.Υ. σε διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα , που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς
του Εξωτερικού ή σε συνεργασία με Ελληνικούς επιστημονικούς φορείς, θεωρείται συμμετοχή σε
Επιστημονική Εκδήλωση Εσωτερικού.12

IV. Συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του
Εξωτερικού
1. Επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων συμμετοχής
Επαγγελματιών Υγείας, για μετακίνηση, εγγραφή , διαμονή, διατροφή με την προϋπόθεση έγκρισης ΕΟΦ
και έγκρισης του φορέα εργασίας (Πανεπιστήμιο –Νοσοκομείο – ΕΟΠΠΥ – Ασφαλιστικός φορέας). Η
συμμετοχή Ε.Υ. σε συνέδρια εξωτερικού επιτρέπεται μέχρι τρεις φορές ανά έτος. Εξαιρούνται του
περιορισμού του ετήσιου αριθμού συμμετοχών οι Ε.Υ. που είναι «ομιλητής», «πρόεδρος», «μέλος της
οργανωτικής επιτροπής», και «συγγραφέας σε εργασία». Εξαιρούνται ακόμα, οι συμμετέχοντες Ε.Υ. σε
Διεθνείς κλινικές μελέτες, εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ εφ’ όσον αφορούν φάρμακα ή από το Επιστημονικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, εφ’ όσον οι κλινικές μελέτες δεν αφορούν φάρμακα.
2. Οι Ε.Υ. συμμετέχουν στο Εξωτερικό, σε εκδηλώσεις (τύπου Α΄) μεγάλου επιστημονικού
ενδιαφέροντος ( άρθρο 11 παρ.18 Ν. 2889/2001)
Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, υποβάλλουν στη βάση δεδομένων του ΕΟΦ αίτηση έγκρισης
του/των επαγγελματία/ών υγείας σε επιστημονική εκδήλωση/συνέδριο του Εξωτερικού, ένα μήνα πριν
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα , (π.χ. εάν η αίτηση κατατεθεί
1η – 10η Ιανουαρίου , θα είναι για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 10η
Φεβρουαρίου και για όλους τους υπόλοιπους μήνες του έτους ), όπου θα αναγράφονται:
 Στοιχεία της εταιρείας /χορηγού
 Τίτλος και Θέμα εκδήλωσης
 Τόπος διεξαγωγής
 Χρόνος – διάρκεια
 Ονοματεπώνυμο Ε.Υ.
 Ειδικότητα
 Φορέας εργασίας
 ΑΜΚΑ
 Ενδεικτικό κόστος ανά επαγγελματία υγείας
 Συνημμένα κατατίθεται το ειδικό έντυπο – αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένο από τον Ε.Υ. με
τα ως άνω στοιχεία.
Ακύρωση – αντικατάσταση Ε.Υ είναι δυνατή στη βάση δεδομένων πριν την έναρξη του συνεδρίου.
3. Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε
εξόδων συνοδών μελών ( ΚΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Π. 32221/2014, ΦΕΚ Β’ 1049) Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας)
4 Οι εταιρείες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην οικονομική κάλυψη ειδικευόμενους ιατρούς που θα
αποτελούν κατ ελάχιστον το 10% του συνολικού αριθμού των ΕΥ που χρηματοδοτούν.
5. Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ υποβάλλουν εντός μηνός από το πέρας της επιστημονικής
εκδήλωσης κατάσταση των Ε.Υ. που επιχορήγησαν τη συμμετοχή μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
παρακολούθησης.13
6. Απολογιστικά ενημερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η βάση δεδομένων του
ΕΟΦ, με όλα τα ανωτέρω στοιχεία και το τελικό κόστος.
6. Όρια Φιλοξενίας Ε.Υ. στο Εξωτερικό
Για τις αεροπορικές μεταβάσεις θα πρέπει να εκδίδονται εισιτήρια οικονομικής θέσης και μόνο σε ταξίδια
διάρκειας άνω των 4 ωρών, θα μπορεί να εκδίδονται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, εισιτήρια business
class.
To κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις
/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται ημερησίως σε 400 Ευρώ συνολικά μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Τέλος η φιλοξενία θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης.

V. Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε “Συμβουλευτικές επιτροπές” για φάρμακα και θεραπείες
(άρθρο 36 παρ 18 Ν. 4272/20014)
Επιτρέπεται στους γιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς και
κλινικών εγκατεστημένων σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ να συμμετέχουν σε “Συμβουλευτικές
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων” για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που
λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή
χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει.
Για τη συμμετοχή των Ε.Υ σε “Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων” στο εξωτερικό ισχύουν οι
εξής προϋποθέσεις:
 Επιστολή/πρόσκληση από το διοργανωτή προς τους εμπειρογνώμονες.
 Κάλυψη των εξόδων από τον επιστημονικό φορέα διοργανωτή, ή από τη φαρμακευτική εταιρεία,
του εξωτερικού

VI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β΄ Γ΄ Δ΄14
1. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις τύπου Β΄ , Γ΄, Δ΄ θα
πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα προς έγκριση στον ΕΟΦ, ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης. Για τις εκδηλώσεις τύπου Β΄,Γ΄,Δ΄ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε
διμήνου αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο (π.χ. εάν η αίτηση κατατεθεί την 1η – 10η Ιανουαρίου , θα
είναι για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 10η Φεβρουαρίου και για όλους τους
υπόλοιπους μήνες του έτους).
2. Οι εκδηλώσεις τύπου Β΄ , Γ΄ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5) εκδηλώσεις/εταιρεία/περίοδο
υποβολής αιτήσεων (5Β+5Γ/ΦΕ/δίμηνο)
3. Η αίτηση (έντυπα ΕΟΦ τύπου Β΄, Γ΄, Δ΄) θα περιλαμβάνει:
• Όνομα εταιρείας και στοιχεία συνεργαζόμενου επιστημονικού φορέα, για τις εκδηλώσεις τύπου Β΄
• Πρόγραμμα εκδήλωσης
• Χρόνο και τόπο διεξαγωγής
• Αρχικό προϋπολογισμό
4. Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής, όπως για
τις εκδηλώσεις τύπου Α΄.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των εκδηλώσεων τύπου Β , Γ είναι η οργάνωση
εκπαιδευτικού προγράμματος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών, για κάθε ημέρα της
εκδήλωσης, εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων και τουλάχιστον δύο (2) ωρών, αν δεν
υπάρχει διανυκτέρευση.
6. Οι εκδηλώσεις τύπου Γ΄ εγκρίνονται μόνον εφόσον έχουν σκοπό την προώθηση φαρμάκων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΥΓ3 (α) Γ.Π. 32221/2014, ΦΕΚ Β’ 1049
7. Η ειδικότητα ή το αντικείμενο εργασίας / ενασχόλησης των Επαγγελματιών Υγείας πρέπει να είναι
συναφής με τη θεματολογία της εκδήλωσης.
8. Δεν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β΄, Γ΄, Δ΄ στο εξωτερικό από εταιρείες προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ, εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
9. Η φιλοξενία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να περιλαμβάνει εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η
δε επιλογή των χώρων πρέπει να είναι προσεκτική με κριτήριο τις συνεδριακές εγκαταστάσεις και όχι την
αναψυχή και διασκέδαση. Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες/χορηγούς οποιωνδήποτε
εξόδων συνοδών μελών
( ΚΥΑ ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Π. 32221/2014, ΦΕΚ Β’ 1049) Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας) .
10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών ιατρών στις εκδηλώσεις τύπου
Γ΄ (άρθρο 11, παρ 18 Ν.2889/2001)
11. Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από τις εταιρείες/ χορηγούς, στους ομιλητές
ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με τους 15
όρους που έχουν διατυπωθεί στην ενότητα (Κ) της παρούσας εγκυκλίου.
12. Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα προώθησης για
τύπου Β΄ , Γ΄, Δ΄ εκδηλώσεων να μην επηρεάζουν αρνητικά τις χορηγίες για τα συνέδρια τύπου Α΄.
13. Μετά το πέρας της επιστημονικής εκδήλωσης και εντός δύο(2) μηνών, η εταιρεία/ χορηγός
υποβάλλει στον ΕΟΦ, το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον τελικό
προϋπολογισμό και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν.
14.Τα όρια διαμονής και διατροφής στις εκδηλώσεις τύπου Β΄ , Γ’, Δ΄ είναι σύμφωνα με τα όρια
φιλοξενίας, που ισχύουν για τις εκδηλώσεις τύπου Α΄ Εσωτερικού.

VIΙ. Ενστάσεις
Ένσταση κατά απορριπτικής απόφασης για εκδηλώσεις τύπου Α΄, Β΄, Γ ΄, Δ΄ υποβάλλεται από τον
αιτούντα, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

VIΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΠΟΙΝΕΣ
1. Ο ΕΟΦ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια
των οργάνων του ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται μη τήρηση των εγκεκριμένων στοιχείων ή/και δεν κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία, δεν
θα δίνεται έγκριση στον υπεύθυνο φορέα για μελλοντικές εκδηλώσεις για διάστημα 2 ετών. Το ίδιο ισχύει
και στις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής υπέρβασης (άνω του 25%) του απολογισμού από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
2. Οι Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, που δεν εισάγουν απολογιστικά στοιχεία στη βάση
δεδομένων (Data base) του ΕΟΦ, θα αποκλείονται για ένα έτος από οποιαδήποτε πραγματοποίηση
Εκδήλωσης τύπου Β΄ Γ΄ Δ΄ ή αποστολή Ε.Υ. στο Εξωτερικό σε εκδηλώσεις τύπου Α΄ Εξωτερικού.

IΧ. ΓΕΝΙΚΑ
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν διευκρινίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, θα αποφασίζει η διοίκηση του ΕΟΦ, 16
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής της ενότητας ΙΙ της παρούσης.
Η παρούσα αντικαθιστά κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ