Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη WIRE

WIRE2014_banner

Tο Διεθνές Συνέδριο “Week of Innovative Regions in Europe (WIRE V) 2014″, το σημαντικότερο ευρωπαϊκό forum διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, Καινοτομία & Ανάπτυξη, πραγματοποιείται στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου) στις 12 και 13 Ιουνίου 2014. Το Συνέδριο WIRE V 2014 (Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών στην Ευρώπη) διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Máire Geoghegan-Quinn.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, έχει καθιερωθεί ως η δημόσια συζήτηση για νέες πολιτικές και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Για το 2014 συμπίπτει με την έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ορίζοντας 2020” για την έρευνα και καινοτομία και των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, και αναδεικνύει εργαλεία και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης των Περιφερειών της Ευρώπης.

To συνέδριο καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020: Από τον σχεδιασμό στην αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategy) – Περιφερειακές πολιτικές για Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις – Έρευνα & Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,

β) Επιστημονική Αριστεία και Αξιοποίηση της Γνώσης για περιφερειακή ανάπτυξη: Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα για Περιφερειακή Καινοτομία – Δείκτες & Εργαλεία για την αποτίμηση των Περιφερειακών Στρατηγικών – Επαναχρησιμοποίηση της Γνώσης στις Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης και την Επιχειρηματικότητα.

Στο συνέδριο συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς και αρμόδιοι διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, περιφερειακοί σύνδεσμοι, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακοί οργανισμοί, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, φορείς που εμπλέκονται στην αποτύπωση δεικτών για την έρευνα, ερευνητές, επιχειρηματίες, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, clusters, κ.λπ.

Το Συνέδριο αναδεικνύει την επιστημονική αριστεία και την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης ως μέσο για την απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας στις περιφέρειες, καθώς και την ανάγκη για συστηματική αποτύπωση της ερευνητικής δράσης, μέσω δεικτών, για αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Παράλληλα, παρουσιάζει καλές πρακτικές για την αξιοποίηση πολιτικών/προγραμμάτων με στόχο τη μείωση του χάσματος καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης, την ευθυγράμμιση εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών, τον συντονισμό πολιτικών έρευνας και συνοχής. Επίσης, θα δημοσιευτούν προτάσεις για την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης, με στόχο τις επιστημονικά τεκμηριωμένες περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. H συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν, απαιτείται όμως online εγγραφή στη διεύθυνση http://www.wire2014.eu/registration-form/. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο www.wire2014.eu